Jesteś farmaceutą? Od dziś możesz wystawić refundowane recepty pro auctore i pro familia

Jesteś farmaceutą? Od dziś możesz wystawić refundowane recepty pro auctore i pro familia 683 1024 Karolina Klimecka

W dniu wczorajszym opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w ustawie Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy farmaceuci, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu mogą wystawić refundowaną receptę dla siebie lub swojej rodziny, a także receptę farmaceutyczną w przypadku każdego zagrożenia zdrowia pacjenta.

Przepisy wchodzą w życie dziś, tj. 1 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z ustawą, „farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku każdego zagrożenia zdrowia pacjenta”.

W ustawie tej znajdziemy parę ważnych zmian w stosunku do poprzednich przepisów zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Ważną zmianą jest możliwość wystawienia refundowanej recepty przez farmaceutę dla siebie i rodziny (art. 95b ust. 3). Za rodzinę przyjmuje się tutaj małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa farmaceuty. 

Farmaceuta nie ma obowiązku podawania przyczyny wystawienia recepty refundowanej pro auctore lub pro familia, ale w przypadku „zwykłej” recepty farmaceutycznej już jest inaczej.

Refundowana recepta pro auctore i pro familia będzie docelowo wystawiana w postaci elektronicznej, ale od reguły tej zostały przewidziane wyjątki. W postaci papierowej będzie mogła być wystawiona w przypadku braku dostępu farmaceuty do Systemu Informacji Medycznej. W formie papierowej taką refundowaną receptę będzie mógł również wystawić farmaceuta, który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przenosi się po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty.

Recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu. Ponadto farmaceuta, który wystawia taką receptę musi prowadzić własny wykaz zawierający:

1. numer kolejny wpisu;

2. datę wystawienia recepty;

3. numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4. rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;

5. międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;

6. postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;

7. dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;

8. ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;

9. sposób dawkowania.

Kolejną ważną zmianą jest usunięcie słowa „nagłego”, które określało stopień zagrożenia stanu zdrowia pacjenta. Teraz farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną w przypadku „każdego” zagrożenia zdrowia pacjenta.

Ponadto istotne jest zlikwidowanie wskazanego we wcześniejszych przepisach ograniczenia co do liczby i wielkości opakowań leków, jakie mogły znaleźć się na recepcie farmaceutycznej. Dotychczas dopuszczalne było wyłącznie jedno najmniejsze dostępne w aptece opakowanie produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od dziś tego ograniczenia już nie ma.

Od dziś farmaceuta przy wystawianiu recepty będzie ograniczony w ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędnego pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania i w ilości produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczonego do 60-dniowego stosowania – ale tylko w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Wczorajsza ustawa nie wprowadziła żadnych zmian w zakresie możliwości wystawiania przez farmaceutów produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.