Szkolenia

Dla lekarzy i lekarzy dentystów

1. Kiedy przysługuje lekarzowi ochrona należna funkcjonariuszowi publicznemu?

2. Tajemnica lekarska.

Dla farmaceutów 

Dla pielęgniarek i położnych

1. Mobbing w służbie zdrowia.

2. Kiedy pielęgniarkom i położnym przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszom publicznym?

3. Wyrażenie zgody na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych.

Dla ratowników medycznych